RODO

Od dnia 25 maja 2018 r weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w spawie ochrony osób fizycznych, dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

Jak długo przechowujemy twoje dane

W związku z powyższym informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art.6 Rozp. ust 1, ptk. b, c oraz f /w odniesieniu do niżej wymienionego punktu / :

  • w celu realizacji zlecenia zakupu lub oferty i są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także do ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie uniemożliwi realizację umowy, zlecenia bądź oferty.

Z kim dzielimy się danymi

Państwa dane osobowe przekazujemy jedynie w zakresie niezbędnych do realizacji założonych przez Państwa zamówień, podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne z którymi współpracujemy.

Jakie mają Państwo prawa do swoich danych

  • dostępu do treści swoich danych
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  • przenoszenia danych
  • wniesienia sprzeciwu
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Niniejszy punkt ma charakter informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018 r.